پرینت جزئیات
: آدرس کرج ، خیابان شهید بهشتی ، ابتدای فروغی ، کوچه سلیمی ، نیم طبقه اول هتل امیرکبیر : تلفن 02632212060 : تلفن 2 02632212070-02632203827
اطلاعات تور
نوع تور تفریحی کد تور NOROZ نام تور استانبول تعداد شب 4 مقصد نهایی ایرلاین ماهان وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/04/31 شمسی : 1398/02/11 روزهای حرکت همه روزه
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
REYDEL()هتل REYDEL (BB)
تماس بگیرید
1,597,000
 
 
 
GORUR()هتل GORUR (BB)
تماس بگیرید
1,597,000
 
 
 
SABENA ()هتل SABENA (BB)
تماس بگیرید
1,663,000
 
 
 
GRAND MILAN()هتل GRAND MILAN (BB)
تماس بگیرید
1,663,000
 
 
 
FIDE()هتل FIDE (BB)
تماس بگیرید
1,729,000
 
 
 
ALL INN()هتل ALL INN (BB)
تماس بگیرید
1,729,000
 
 
 
LA GARDEN()هتل LA GARDEN (BB)
تماس بگیرید
1,729,000
 
 
 
TAKSIM TRUST()هتل TAKSIM TRUST (BB)
تماس بگیرید
1,729,000
 
 
 
WHITE MONARCH()هتل WHITE MONARCH (BB)
تماس بگیرید
1,765,000
 
 
 
MONOPOL()هتل MONOPOL (BB)
تماس بگیرید
1,765,000
 
 
 
BRISTOL()هتل BRISTOL (BB)
تماس بگیرید
1,765,000
 
 
 
CUMBALI()هتل CUMBALI (BB)
تماس بگیرید
1,825,000
 
 
 
DORA()هتل DORA (BB)
تماس بگیرید
1,861,000
 
 
 
ICON()هتل ICON (BB)
تماس بگیرید
1,861,000
 
 
 
BERJER()هتل BERJER (BB)
تماس بگیرید
1,990,000
 
 
 
MARBEL()هتل MARBEL (BB)
تماس بگیرید
1,990,000
 
 
 
GREEN PARK MERTER()هتل GREEN PARK MERTER (BB)
تماس بگیرید
1,993,000
 
 
 
SURMELI()هتل SURMELI (BB)
تماس بگیرید
2,125,000
 
 
 
TITANIC DOWN TOWN()هتل TITANIC DOWN TOWN (BB)
تماس بگیرید
2,158,000
 
 
 
GRAND ZTAAK()هتل GRAND ZTAAK (BB)
تماس بگیرید
2,197,000
 
 
 
GOLDEN PARK()هتل  GOLDEN PARK (BB)
تماس بگیرید
2,197,000
 
 
 
ELITE PRESTIGE()هتل ELITE PRESTIGE (BB)
تماس بگیرید
2,353,000
 
 
 
LARESPARK()هتل LARESPARK (BB)
تماس بگیرید
2,392,000
 
 
 
GRAND CEVAHIR()هتل GRAND CEVAHIR (BB)
تماس بگیرید
2,422,000
 
 
 
POINT()هتل POINT (BB)
تماس بگیرید
2,782,000
 
 
 
ELITE WORLD()هتل ELITE WORLD (BB)
تماس بگیرید
2,782,000
 
 
 
HILTON BOSPHURUS()هتل HILTON BOSPHURUS (BB)
تماس بگیرید
3,623,000
 
 
 
هتل قیمت به تومان

REYDEL()هتل REYDEL (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,597,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GORUR()هتل GORUR (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,597,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SABENA ()هتل SABENA (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,663,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND MILAN()هتل GRAND MILAN (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,663,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

FIDE()هتل FIDE (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,729,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ALL INN()هتل ALL INN (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,729,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

LA GARDEN()هتل LA GARDEN (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,729,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

TAKSIM TRUST()هتل TAKSIM TRUST (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,729,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

WHITE MONARCH()هتل WHITE MONARCH (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,765,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

MONOPOL()هتل MONOPOL (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,765,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

BRISTOL()هتل BRISTOL (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,765,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CUMBALI()هتل CUMBALI (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,825,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

DORA()هتل DORA (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,861,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ICON()هتل ICON (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,861,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

BERJER()هتل BERJER (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,990,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

MARBEL()هتل MARBEL (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,990,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GREEN PARK MERTER()هتل GREEN PARK MERTER (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,993,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SURMELI()هتل SURMELI (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 2,125,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

TITANIC DOWN TOWN()هتل TITANIC DOWN TOWN (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 2,158,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND ZTAAK()هتل GRAND ZTAAK (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 2,197,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GOLDEN PARK()هتل  GOLDEN PARK (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 2,197,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ELITE PRESTIGE()هتل ELITE PRESTIGE (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 2,353,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

LARESPARK()هتل LARESPARK (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 2,392,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND CEVAHIR()هتل GRAND CEVAHIR (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 2,422,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

POINT()هتل POINT (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 2,782,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ELITE WORLD()هتل ELITE WORLD (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 2,782,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

HILTON BOSPHURUS()هتل HILTON BOSPHURUS (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 3,623,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ترانسفر
1
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر