پرینت جزئیات
: آدرس کرج ، خیابان شهید بهشتی ، ابتدای فروغی ، کوچه سلیمی ، نیم طبقه اول هتل امیرکبیر : تلفن 02632212060 : تلفن 2 02632212070-02632203827
اطلاعات تور
نوع تور زیارتی کد تور 01 نام تور تورمشهد3شب و 4 روز ویژه پاییز98 تعداد شب 3 ایرلاین زاگرس وضعیت سفر تورهای لحظه آخری تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور شمسی : 1398/09/31 میلادی : 2019/12/22 روزهای حرکت همه روزه
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
        
هتل آپارتمان آفرین هتل هتل آپارتمان آفرین (FB)
9,700,000
7,400,000
 
7,200,000
5,100,000
ایساتیس هتل ایساتیس (FB)
10,000,000
7,500,000
 
7,400,000
5,100,000
مرمر هتل مرمر (FB)
10,600,000
7,900,000
 
7,700,000
5,100,000
هفت آسمان هتل هفت آسمان (FB)
10,900,000
8,000,000
 
7,900,000
5,100,000
نیما هتل نیما (FB)
10,900,000
8,000,000
 
7,900,000
5,100,000
کارن هتل کارن (FB)
11,200,000
8,200,000
 
8,100,000
5,100,000
بشری هتل بشری (FB)
12,600,000
8,800,000
 
8,700,000
5,100,000
زمرد هتل زمرد (FB)
14,300,000
9,700,000
 
8,300,000
5,100,000
منجی هتل منجی (FB)
15,500,000
10,300,000
 
10,200,000
5,100,000
اطلس هتل اطلس (FB)
16,100,000
10,600,000
 
10,500,000
5,100,000
الماس نوین هتل الماس نوین (FB)
16,100,000
10,600,000
 
10,500,000
5,100,000
جواهرشرق هتل جواهرشرق
16,100,000
10,600,000
 
10,500,000
5,100,000
ادریس هتل ادریس (FB)
17,300,000
11,200,000
 
11,000,000
5,100,000
پارسیس هتل پارسیس (FB)
17,400,000
11,300,000
 
11,200,000
5,100,000
تارا هتل تارا (FB)
17,800,000
11,800,000
 
11,700,000
5,100,000
کیانا هتل کیانا (FB)
14,300,000
11,900,000
 
12,800,000
5,100,000
الماس 2 هتل الماس 2 (FB)
17,300,000
12,100,000
 
12,400,000
5,100,000
قصرطلایی هتل قصرطلایی (FB)
23,600,000
14,300,000
 
14,200,000
5,100,000
هتل قیمت به تومان

هتل آپارتمان آفرینهتل هتل آپارتمان آفرین (FB)

یک تخته 9,700,000
دو تخته 7,400,000
نفر سوم -
کودک 6-2 7,200,000
کودک 12-6 5,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ایساتیسهتل ایساتیس (FB)

یک تخته 10,000,000
دو تخته 7,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 7,400,000
کودک 12-6 5,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

مرمرهتل مرمر (FB)

یک تخته 10,600,000
دو تخته 7,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 7,700,000
کودک 12-6 5,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هفت آسمانهتل هفت آسمان (FB)

یک تخته 10,900,000
دو تخته 8,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 7,900,000
کودک 12-6 5,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

نیماهتل نیما (FB)

یک تخته 10,900,000
دو تخته 8,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 7,900,000
کودک 12-6 5,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

کارنهتل کارن (FB)

یک تخته 11,200,000
دو تخته 8,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 8,100,000
کودک 12-6 5,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

بشری هتل بشری (FB)

یک تخته 12,600,000
دو تخته 8,800,000
نفر سوم -
کودک 6-2 8,700,000
کودک 12-6 5,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

زمردهتل زمرد (FB)

یک تخته 14,300,000
دو تخته 9,700,000
نفر سوم -
کودک 6-2 8,300,000
کودک 12-6 5,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

منجیهتل منجی (FB)

یک تخته 15,500,000
دو تخته 10,300,000
نفر سوم -
کودک 6-2 10,200,000
کودک 12-6 5,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

اطلسهتل اطلس (FB)

یک تخته 16,100,000
دو تخته 10,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 10,500,000
کودک 12-6 5,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

الماس نوینهتل الماس نوین (FB)

یک تخته 16,100,000
دو تخته 10,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 10,500,000
کودک 12-6 5,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

جواهرشرقهتل جواهرشرق

یک تخته 16,100,000
دو تخته 10,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 10,500,000
کودک 12-6 5,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ادریسهتل ادریس (FB)

یک تخته 17,300,000
دو تخته 11,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 11,000,000
کودک 12-6 5,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

پارسیس هتل پارسیس (FB)

یک تخته 17,400,000
دو تخته 11,300,000
نفر سوم -
کودک 6-2 11,200,000
کودک 12-6 5,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

تاراهتل تارا (FB)

یک تخته 17,800,000
دو تخته 11,800,000
نفر سوم -
کودک 6-2 11,700,000
کودک 12-6 5,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

کیاناهتل کیانا (FB)

یک تخته 14,300,000
دو تخته 11,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 12,800,000
کودک 12-6 5,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

الماس 2هتل الماس 2 (FB)

یک تخته 17,300,000
دو تخته 12,100,000
نفر سوم -
کودک 6-2 12,400,000
کودک 12-6 5,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

قصرطلاییهتل قصرطلایی (FB)

یک تخته 23,600,000
دو تخته 14,300,000
نفر سوم -
کودک 6-2 14,200,000
کودک 12-6 5,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ترانسفر

دارد

خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
توضیحات

سه شب اقامت همراه با صبحانه